De website www.city-store.be
(hierna het " Platform ")
is een initiatief van:
City Store SRL
Rue Xhavée, 49
4800 Verviers
België
Ondernemingsnummer (BCE / BTW): XXX
E-mail: contact @ city-store.be
Telefoon: 087 / 30.17.01
(hierna " City Store SRL " of de " Verkoper ")

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Reikwijdte

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de " T & C's ") zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en zijn informatie door een internetgebruiker (hierna " Gebruiker ").

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de rechten en plichten die erin worden vermeld.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken van de bepalingen van de AV. Deze uitzonderingen kunnen bestaan ​​uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen van de AV.

We behouden ons het recht voor om onze AV op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar we verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.

2. Platform

a. Toegang en navigatie

We nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te garanderen. We kunnen echter geen garantie bieden voor absolute operabiliteit en daarom moeten we onze handelingen beschouwen als gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. We zijn dus niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit mogelijke storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen die aanwezig zijn op het Platform.

We behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan op elk moment te onderbreken, zonder verplichting tot voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud

City Store SRL bepaalt grotendeels de inhoud van het platform en besteedt veel aandacht aan de informatie die erop aanwezig is. We nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook als de informatie erop door derden wordt verstrekt. We behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder dat hiervoor aansprakelijkheid wordt opgelegd.

City Store SRL kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Het is daarom mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, exact, voldoende nauwkeurig of actueel is. Bijgevolg kan City Store SRL niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die de Gebruiker zou lijden als gevolg van de informatie die op het Platform aanwezig is.

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, vragen we je om ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we kan passende maatregelen nemen.

Elke download van het Platform vindt altijd plaats op risico van de Gebruiker. City Store SRL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit deze downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die volledig en exclusief de verantwoordelijkheid van deze laatste zijn.

c. Services gereserveerd voor geregistreerde gebruikers

1) Registratie

Toegang tot bepaalde services is afhankelijk van de registratie van de gebruiker.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan legaal bekwame personen, die het online op het Platform beschikbare registratieformulier hebben ingevuld en gevalideerd, evenals deze AV.

Bij de registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om nauwkeurige, oprechte en up-to-date informatie te verstrekken over zijn persoon en zijn burgerlijke staat. De gebruiker moet ook een regelmatige verificatie uitvoeren van de gegevens die op hem betrekking hebben om de juistheid ervan te behouden.

De Gebruiker moet daarom een ​​geldig e-mailadres opgeven waarop het Platform hem een ​​bevestiging van zijn registratie voor zijn diensten zal sturen. Een e-mailadres kan slechts één keer worden gebruikt om u voor services te registreren.

Elke communicatie van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze verbindt zich er dan ook toe de berichten die op dit e-mailadres worden ontvangen regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te reageren.

Er is slechts één invoer per natuurlijk persoon toegestaan.

De gebruiker krijgt een identificatie toegewezen die hem toegang geeft tot een ruimte waartoe hij toegang heeft (hierna " Persoonlijke ruimte "), naast het invoeren van uw wachtwoord .

De identificatie is definitief, maar het wachtwoord kan online door de gebruiker in zijn persoonlijke ruimte worden gewijzigd. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de gebruiker verbindt zich er dus toe het niet aan derden mee te delen.

City Store SRL behoudt zich in elk geval de mogelijkheid voor om een ​​verzoek om registratie voor de diensten van het platform te weigeren in geval van niet-naleving door de gebruiker van de algemene voorwaarden.

2) Afmelden

De regelmatig geregistreerde gebruiker kan op elk moment een verzoek indienen om zich uit te schrijven door naar de daarvoor bestemde pagina in zijn persoonlijke ruimte te gaan. Elke opzegging van het platform wordt zo snel mogelijk van kracht nadat de gebruiker het daarvoor bestemde formulier heeft ingevuld.

3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks bevatten die verwijzen naar externe websites. Dergelijke links betekenen niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen City Store SRL en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe sites.

City Store SRL heeft geen controle over externe websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij het Platform. We kunnen daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vervolgschade.

4. Intellectuele eigendom

De structuur van het Platform, maar ook de teksten, grafieken, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, databases, computertoepassingen, enz. die het samenstellen of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten met betrekking tot intellectueel eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, handelsmerken en diensten aangeboden door het Platform, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk zijn aangemerkt als rechtenvrij op het Platform.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en zijn inhoud. Dit recht wordt verleend op een niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming, zijn gebruikers niet geautoriseerd om de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, vertalen, distribueren, verkopen, aan het publiek te communiceren.

Het is de Gebruiker verboden om gegevens op het Platform in te voeren die de inhoud of het uiterlijk zouden wijzigen of waarschijnlijk zouden veranderen.

5. Bescherming van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die de Gebruiker tijdens zijn bezoek of gebruik van het Platform verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door City Store SRL. City Store SRL verzekert zijn gebruikers dat het het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat het zich altijd verbindt om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

City Store SRL verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving op dit gebied na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op het platform.

6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze AV vallen onder de Belgische wetgeving.

In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar City Store SRL haar maatschappelijke zetel heeft.

7. Algemene bepalingen

City Store SRL behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende services op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van schending van de algemene voorwaarden door de gebruiker, behoudt City Store SRL zich het recht voor om gepaste sancties en reparatiemaatregelen te nemen. City Store SRL behoudt zich in het bijzonder het recht voor om de Gebruiker enige toegang tot het Platform of tot onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen worden genomen zonder opgaaf van reden en zonder kennisgeving. Ze kunnen niet de verantwoordelijkheid nemen van City Store SRL of aanleiding geven tot enige vorm van compensatie.

De onwettigheid of gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van onze AV heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. We hebben in dat geval het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare strekking.

II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Reikwijdte

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de " AV ") bepalen de wederzijdse rechten en verplichtingen in het geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna " Klant ").

De AV drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De klant wordt geacht ze zonder voorbehoud te aanvaarden, anders wordt zijn bestelling niet gevalideerd.

Bij wijze van uitzondering kan worden afgeweken van de bepalingen van de AV, voor zover deze afwijkingen het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst. Deze afwijkingen kunnen bestaan ​​uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen van de AV.

City Store SRL behoudt zich het recht voor om de AV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze online zijn geplaatst voor elke aankoop na deze datum.

2. Online winkel

Via het platform biedt de verkoper de klant een online winkel die de verkochte producten of diensten presenteert, zonder dat de foto's een contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In het geval van fouten of weglatingen in de presentatie kan de verkoper hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

Prijzen en belastingen worden gespecificeerd in de online winkel.

3. Prijs

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen door ze online te publiceren.

Alleen de prijzen die zijn aangegeven en de belastingen die van kracht waren op het moment van de bestelling, zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro's en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die extra worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de klant.

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden aangegeven vóór de definitieve validatie van het bestelformulier.

4. Bestel online

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen door middel van een elektronisch formulier. Door het elektronische formulier in te vullen, aanvaardt de klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de klant deze AV accepteren door op de aangegeven plaats te klikken.

De Klant moet een e-mailadres, zijn factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke uitwisseling met de verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

Bovendien moet de klant de leveringsmethode kiezen en de betalingsmethode valideren.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren in geval van niet-betaling, een onjuist adres of enig ander probleem met de account van de klant totdat het probleem is opgelost.

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De verkoper blijft de eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling voor de bestelling is ontvangen.

a. Betaling

De klant voert de betaling uit op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie vervangt de ondertekening.

De klant garandeert de verkoper dat hij over de nodige autorisaties beschikt om deze betaalmethode te gebruiken en erkent dat de informatie die voor dit doel wordt verstrekt het bewijs vormt van zijn toestemming voor de verkoop met betrekking tot de verschuldigde opeisbaarheid. voor de bestelling.

De verkoper heeft een procedure opgezet voor het verifiëren van bestellingen en betaalmiddelen die bedoeld zijn om deze redelijkerwijs te garanderen tegen frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de klant te vragen om identificatiegegevens.

In geval van weigering van autorisatie van betaling per creditcard van geaccrediteerde instanties of in geval van niet-betaling, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De verkoper behoudt zich ook het recht voor om een ​​bestelling te weigeren van een klant die een eerdere bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil gaande is.

/ p>

b. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop vergezeld van de betaling, stuurt de verkoper deze naar de klant, evenals een factuur, behalve levering van deze laatste bij de bestelling.

De klant kan verzoeken om de factuur naar een ander adres dan het afleveradres te sturen door een verzoek daartoe naar de klantenservice te sturen (zie onderstaande contactgegevens).

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of een product, zal de verkoper de klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om hem te vervangen of de bestelling van dit product te annuleren en eventueel de betreffende prijs terugbetalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

6. Bewijs

Communicatie, bestellingen en betalingen tussen de klant en de verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde registers die onder redelijke beveiligingsomstandigheden in de computersystemen van de verkoper worden bewaard. Inkooporders en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die met name als bewijsmiddel wordt beschouwd.

7. Bezorging

Levering vindt alleen plaats na bevestiging van betaling door de bankorganisatie van de Verkoper.

De producten worden geleverd op het adres dat door de klant is opgegeven op het online formulier dat als bestelformulier dient. Bijkomende kosten die voortvloeien uit onvolledige of foutieve informatie door de Klant zullen hem in rekening worden gebracht. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling het onderwerp zijn van verschillende opeenvolgende leveringen aan de klant.

Levering vindt plaats volgens de door de Klant gekozen methode binnen de volgende termijnen:

Met betrekking tot artikelen die op het moment van de bestelling in voorraad zijn en thuisbezorgd moeten worden, heeft de klant de keuze tussen verschillende datums.

Voor een "Click & Collect" -bestelling tijdens de openingsuren van de winkel, is deze beschikbaar, behalve in geval van overmacht, 30 minuten na validatie. Bestellingen die na 17.30 uur worden geplaatst, zijn de volgende werkdag vanaf 10.30 uur beschikbaar. Er wordt een e-mail verzonden waarin wordt bevestigd dat het product in de winkel is gereserveerd.

Tijdens het verzamelen is de verkoper alleen bevoegd om de bestelling aan de klant te verstrekken op vertoon van de bevestigingsmail en, indien van toepassing, een identiteitsbewijs (indien een kopie).

Voor de artikelen die op het moment van de bestelling niet op voorraad zijn, bedraagt ​​de maximale levertijd 30 dagen, behoudens andersluidende mededeling. Zodra het apparaat op voorraad is, informeert City Store de klant om een ​​thuisbezorgdatum vast te leggen. Bij levering aan een afhaalpunt of Click & Collect wordt de klant op de hoogte gebracht wanneer de bestelling daar beschikbaar is.

In geval van betaling via bankoverschrijving, wordt de bestelling binnen 48 uur verzonden nadat de betaling is ontvangen op de City Store-account. De klant krijgt twee dagen na de bestelling bericht wanneer blijkt dat de betaling nog niet is ontvangen. Na ontvangst van de betaling wordt er opnieuw contact opgenomen met de klant om de leverdatum door te geven. Als de betaling niet binnen 3 werkdagen is ontvangen, behoudt City Store zich het recht voor om de verkoop te annuleren.

Levertijden zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding van de verkoper of de vervoerder. Als de levertijden langer zijn dan dertig dagen vanaf de bestelling, kan het verkoopcontract echter worden beëindigd en kan de klant worden terugbetaald.

a. Verificatie van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de klant of de ontvanger bij de levering de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren en deze onmiddellijk op de hoogte brengen. de verkoper.

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling heeft ontvangen zonder enig voorbehoud.

Elke reservering die niet is gemaakt in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen kan niet in aanmerking worden genomen en zal de verkoper vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

b. Afleveringsfout

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de aanduidingen op het bestelformulier, zal de klant de verkoper hiervan op de hoogte brengen binnen drie werkdagen na de datum van levering.

Elke klacht die niet binnen de tijdslimiet is ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

c. Retourneren en ruilen

Het product dat moet worden geruild of terugbetaald, moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd, in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

Aankopen in de winkel:

Helaas is de 14 dagen bedenktijd niet van toepassing op aankopen in de winkel.

14 dagen bedenktijd:

Breng uw apparaat terug naar uw City Store met uw factuur of kassabon of ga naar uw My City Store-account en volg de verzendprocedure per koerier. U heeft hiervoor 14 dagen de tijd vanaf de factuurdatum.

Defect of beschadigd apparaat:

Breng uw apparaat terug naar uw City Store met uw factuur of kwitantie of ga naar uw My City Store-account en volg de procedure voor het aanvragen van reparaties

Elke klacht en elke retour die niet wordt ingediend in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen kan niet in aanmerking worden genomen en zal de verkoper vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens de klant .

Elk product dat moet worden geruild of terugbetaald, moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd. Retourkosten zijn voor rekening van de verkoper.

8. Garanties

De verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de wet die van kracht was op het moment van het sluiten van het contract.

a. Conformiteitsgarantie

Als de klant een consument is, heeft hij een periode van twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke conformiteitsgarantie te implementeren. Als het gekochte product echter tweedehands is, is de garantieperiode één jaar.

Het gebrek aan overeenstemming moet zo snel mogelijk aan de verkoper worden gemeld, en in ieder geval niet later dan twee maanden na de vaststelling ervan.

9. Herroepingsrecht

Als de klant een consument is, kan hij zijn wettelijke herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na levering van de goederen of het sluiten van het servicecontract.

Nadat de klant zijn beslissing tot herroeping heeft meegedeeld, heeft hij 14 dagen de tijd om de goederen te retourneren of te retourneren.

Elke opname die niet plaatsvindt in overeenstemming met de regels en deadlines bepaald in dit artikel kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

De klant kan zonder boete om terugbetaling van het geretourneerde product verzoeken, de retourkosten komen voor rekening van de verkoper.

Het retourneren of ruilen van het product kan alleen worden geaccepteerd voor producten als geheel, intact en in hun originele staat, in het bijzonder met complete verpakking, intact en in goede staat. / p>

De verkoper moet de klant alle betaalde bedragen, inclusief leveringskosten, terugbetalen binnen 14 dagen na terugname van de goederen of na verzending van het bewijs van verzending van deze goederen.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, aanvaardt de Klant hierbij om voor deze digitale inhoud zijn herroepingsrecht te verliezen om worden zo snel mogelijk bezorgd.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van diensten, doet de Klant hierbij voor deze diensten afstand van zijn herroepingsrecht om zo spoedig mogelijk na de sluiting van het contract.

10. Gegevensbescherming

De verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie bewaren, inclusief de aankooporder en de factuur.

De verkoper garandeert zijn klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op het platform.

11. Overmacht

Als de verkoper de bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren vanwege een onvoorziene omstandigheid en buiten zijn wil om, is er sprake van overmacht.

/ p>

In geval van overmacht is de verkoper bevoegd de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De verkoper stelt de klant onmiddellijk op de hoogte.

Indien de overmacht meer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de contractpartijen het recht om het contract eenzijdig te beëindigen, door middel van een aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de verkoper geleverde diensten zullen niettemin naar rato van de klant worden gefactureerd.

12. Onafhankelijkheid van clausules

De onwettigheid of gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van deze AV heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of nietige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare strekking.

13. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze AV vallen onder de Belgische wetgeving.

In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van het hoofdkantoor van de verkoper.